Vključevanje deležnikov

S svojimi deležniškimi skupinami sodelujemo korektno in uravnoteženo ter z njimi dvosmerno komuniciramo. Mednje štejemo delničarje, zavarovalce in zavarovance, državne in nadzorne organe, zaposlene, dobavitelje in upnike, analitike, medije ter lokalne in širše skupnosti. 

Pri uresničevanju svojega poslanstva prepoznavamo in spremljamo potrebe in interese deležnikov skozi splet medsebojnih odnosov na strateški in operativni ravni. Tako krepimo razumevanje med posameznimi skupinami deležnikov in zavarovalnico ter povečujemo medsebojno zaupanje. 

Način vključevanja deležnikov in izpostavljene teme

Deležniki
Oblika vključevanja
Ključne teme/interes

Stranke/zavarovanci

 • Osebni stik z zavarovalnim zastopnikom in posrednikom
 • Elektronska pošta
 • Mnenjske ankete
 • Spletna mesta
 • Blogi, družbena omrežja
 • Televizijski, časopisni in radijski oglasi
 • Zbiranje pritožb in pohval
 • Mobilne aplikacije
 • Hitra izplačila odškodnin
 • Dobro razmerje med ceno in kakovostjo zavarovanj
 • Ugodnosti za stalne stranke
 • Zanesljivost in zaupanje v zavarovalnico
 • Ugodne premije
 • Izkušnje na trgu
 • Prijazen odnos do strank
 • Inovativnost zavarovalnih produktov in storitev
 • Varovanje osebnih podatkov

Zaposleni

 • Osebni stiki 
 • Elektronska pošta
 • Sodelovanje pri upravljanju (Svet delavcev, sindikati, predstavniki zaposlenih v nadzornem svetu)
 • Merjenje organizacijske klime
 • Program Triglav.smo
 • Interni časopis Obzornik in Obzornik International
 • Interne prireditve, športno-
  rekreacijski dogodki za zaposlene
 • Plačni sistem in nagrajevanje uspešnosti
 • Sistem napredovanja
 • Obveščenost o spremembah v podjetju
 • Odnosi med zaposlenimi
 • Razmerje med zasebnim in poklicnim življenjem
 • Izobraževanje in dodatno usposabljanje
 • Varnost in zdravje na delovnem mestu


Imetniki delnic/ Investitorji

 • Skupščine delničarjev
 • Objave na spletnem mestu www.triglav.eu in SEOnet Ljubljanske borze vrednostnih papirjev
 • Elektronska pošta
 • Medletna in letna poročila
 • Prezentacije za investitorje
 • Investitorske konference, posamični sestanki
 • Poglobljene informacije o poslovanju in položaju Skupine
 • Finančni rezultat/finančna učinkovitost
 • Poslovna strategija in načrti
 • Dividendna politika in donosi
 • Odgovorno in trajnostno naravnano poslovanje

Regulatorji

 • Poročila Agenciji za zavarovalni nadzor (AZN)
 • Redni pregledi inšpekcijskih organov in organov nadzora
 • Revizije pooblaščenih revizorjev
 • Zagotavljanje kapitalske ustreznosti 
 • Varnost zavarovancev oz. uporabnikov zavarovalnih storitev
 • Učinkovit sistem upravljanja tveganj
 • Skladnost zavarovalnih storitev in produktov
 • Izpolnjevanje obveznosti javne družbe

Dobavitelji

in upniki

 • Razpisi in natečaji
 • Sestanki z dobavitelji
 • Elektronska pošta in elektronsko poslovanje
 • Dolgoročno sodelovanje
 • Zanesljivost plačil
 • Nadgradnja obstoječega sodelovanja
 • Dobavni roki, cene storitev in blaga 
 • Dobava okolju bolj prijaznih materialov
 • Brezpapirno sodelovanje

Skupnosti

 • Sklepanje partnerstev z neprofitnimi organizacijami in vzgojno-izobraževalnimi ustanovami ter izvedba skupnih projektov
 • Razpisi za dodeljevanje sredstev za sponzorstva in donacije
 • Neposredni stiki z lokalnimi odločevalci
 • Prometna varnost
 • Požarna varnost
 • Sofinanciranje projektov kulturnih, športnih in dobrodelnih organizacij
 • Infrastrukturna vlaganja
 • Dostopnost do storitev za osebe z različnimi vrstami invalidnosti
 • Finančna pismenost

Mediji

 • Sporočila za javnost 
 • Srečanja s predstavniki medijev
 • Odgovori in pojasnila 
 • Pregledne informacije o poslovanju, dogodkih in spremembah v Skupini TriglavPrikaz pomembnosti vsebin za deležnike in Skupino Triglav

Prikaz pomembnosti vsebin za deležnike in Skupino

Pretoči poglavje Trajnostni razvoj Skupine Triglav