Uresničevanje strateških usmeritev in ciljev trajnostnega razvoja Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav

Cilji in rezultati dejavnosti v letu 2017

Cilji v 2017
Status
Rezultati v 2017
 • Obveščanje finančne javnosti v skladu z najvišjimi standardi lokalne borze.
 • Dosežen
 • Izpolnjeni vsi relevantni nadstandardi obveščanja. 
 • Bonitetna ocena v območju »A«.
 • Dosežen
 • Obe bonitetni agenciji potrdili oceni »A«. 
 • Udeležba na vsaj šestih investicijskih konferencah in eno lastno srečanje z investitorji.
 • Dosežen
 • Sodelovali na desetih investicijskih konferencah ter organizirali eno lastno.
 • Zadržati visok standard poštenega poslovanja tudi s spremljanjem vključevanja protikorupcijske klavzule v pogodbe v Skupini Triglav in z nadaljnjim razvojem protikorupcijske politike.
 • Dosežen
 • Zadržali visok standard v skladu deklaracijo o poštenem poslovanju ter s protikorupcijsko politiko sprejeli želeni standard ravnanja.
 • Izvesti vsaj dve seji Odbora za skladnost in etiko letno, vsaj eno strokovno izobraževanje v Skupini Triglav, sodelovati pri izobraževanjih za novozaposlene.
 • Dosežen
 • Izvedli dve seji Odbora, e-izobraževanje o navzkrižju interesov za vse zaposlene in izobraževali novozaposlene. Izvedli strokovni posvet v Skupini Triglav in uvedli redne sestanke s slovenskimi hčerami. 
 • Aktivno sodelovati v entitetah etičnega in transparentnega poslovanja.
 • Dosežen
 • Nadaljevali sodelovanje in spodbujali etično in transparentno poslovanje. 
 • Izobraževati o vsebinah Kodeksa in minimalnih standardih za Skupino Triglav.
 • Dosežen
 • Izobraževanja o vsebinah Kodeksa in minimalnih standardih za Skupino Triglav.
 • Povečati obseg zaznanih sumov prevar z lastno aplikacijo in vpeljati samodejno zaznavanje sumov prevar v družbe Skupine Triglav v regiji.
 • Dosežen
 • Povečali obseg zaznanih sumov prevar z lastno aplikacijo, samodejno zaznavanje sumov prevar vpeljali v tri nove družbe.
 • Usposabljati zaposlene na območnih enotah in v regijskih škodnih centrih ter novozaposlene na področju prepoznavanja prevar in tveganj v zavarovalništvu.
 • Dosežen
 • Izvedli delavnice in redne strokovne obiske območnih enot in regijskih škodnih centrov ter sodelovali na več regijskih konferencah in usposabljanjih.
 • Prenoviti kadrovske izbirne postopke z uporabo novih selekcijskih orodij in prijemov (DNLA, sodelovanje s kadrovskimi agencijami ipd.).
 • Dosežen
 • Uvedeno novo selekcijsko orodje in razširjena mreža kadrovskih partnerjev.
 • Postavitev enotne politike razvojnih aktivnosti za ključne, obetavne in mlade obetavne sodelavce v Skupini Triglav.
 • Dosežen
 • Nadgradnja enotne politike razvojnih aktivnosti.
 • Zagotavljati diagonalno prehajanje zaposlenih skladno s potrebami delovnih procesov.
 • Dosežen
 • Zagotavljamo prehajanje.
 • Izvajati krajše napotitve delavcev matične družbe v odvisne družbe z namenom prenosa dobrih praks, nadaljevati izvajanje strokovnih praks delavcev odvisnih družb v matični družbi.
 • Dosežen
 • Izvajali smo strokovne prakse delavcev odvisnih družb v matični družbi.
 • Analizirati in opredeliti želeno organizacijsko kulturo v Skupini Triglav ter začeti s prvimi ukrepi.
 • Dosežen
 • Izvedli analizo in na podlagi organizacijske kulture začeli pripravo ukrepov. 
 • Vključevati vse sodelavce v izobraževanje za povečanje digitalne pismenosti.
 • Dosežen
 • Zaposlene vključujemo v tovrstna izobraževanja. 
 • Izvesti nova e-izobraževanja za večjo dostopnost znanja ter pridobiti dodatne kompetence s poudarkom na vodenju.
 • Dosežen
 • Izvedli nova e-izobraževanja ter omogočili večjo dostopnost znanja in pridobivanje manjkajočih kompetenc zaposlenim.
 • Nadaljevati izobraževanje in promocijo zdravja v projektu Triglav.smo, Zavarujmo zdravje in aktivnosti Družini prijazno podjetje.
 • Dosežen
 • Nadaljevali smo z načrtovanimi projekti in aktivnostmi.
 • Še naprej aktivno obvladovati psihosocialna tveganja med zaposlenimi. V okviru svetovnega dneva zdravja, posvečenega depresiji, se usmeriti v ozaveščanje zaposlenih o tej bolezni. 
 • Dosežen
 • Preko stalnih in novih komunikacijskih poti zavarovalnice smo zaposlene ozaveščali o depresiji ter kvarne učinke stresa predstavljali vsem kategorijam zaposlenih z zavedanjem o tem, da stres in njegove posledice vplivajo na doseganje ciljev poslovanja.
 • Nadaljevati delavnice za vodje, izobraževati starejše o učinkovitem sodelovanju med mlajšimi in starejšimi na delovnem mestu, na področju spletnih tehnologij, nadaljevati pogovore s starejšimi zaposlenimi, udejanjiti pogostejše preventivne zdravstvene preglede za starejše.
 • Dosežen
 • Izvedene delavnice usposabljanja vodij za učinkovitejše delo s starejšimi zaposlenimi, pripravljen predlog akcijskega načrta o iskanju zaposlitvenih možnosti za starejše zavarovalne zastopnike, izvedeni intervjuji s starejšimi zaposlenimi, izvedena izobraževanja o novih spletnih tehnologijah, ki so aktualna za starejše zaposlene, urejene formalnosti za izvajanje pogostejših preventivnih zdravstvenih pregledov za starejše zaposlene.
 • Delovati preventivno in nadaljevati z dobro prakso sodelovanja strokovnih sodelavcev in vodij v primerih sporov, udejanjati prakso na osnovi Pravilnika o varovanju dostojanstva delavcev pri delu.
 • Dosežen
 • V praksi smo izhajali iz ničelne tolerance do diskriminacije, nadlegovanja in šikaniranja zaposlenih ter skrbeli za takojšnje reševanje nastalih situacij. Posledično (po določilih Pravilnika) nismo obravnavali nobenega neprimernega oziroma nedopustnega ravnanja.
 • Na portalu Vse bo v redu nadaljevati redne vsebine, povezane z zavarovanji, za dvig ozaveščenosti in zadovoljstva bralcev in uporabnikov zavarovanj.
 • Dosežen
 • Redno objavljanje vsebin je pokazalo rezultate v 20 % več ogledov, hkrati okrepili odzive na dileme in vprašanja strank iz raznih virov (spletni forumi, družbena omrežja, center za pomoč uporabnikom). 
 • Načrtovati vsebine in aktivnosti, s katerimi se bomo bolj približali mladim.
 • Dosežen
 • Izvedli smo dva hackathona za prepoznavanje poti za komuniciranje in približanje zavarovalnih produktov in storitev potrebam mladih. 
 • Z vsaj enim ukrepom izboljšati dostopnost storitev za invalide.
 • Dosežen
 • V načrtovanju dveh prenov (izvedba v letu 2018) in odprtju nove poslovalnice zagotovili dostopnost za gibalno ovirane.
 • Na območju vsake od 12 območnih enot izvesti vsaj tri preventivne prometne akcije za najmlajše. 
 • Dosežen
 • Maskota Kuža Pazi pospremila otroke v šolo na 50 lokacijah po celi Sloveniji. 
 • Opremiti vsaj 20 kritičnih lokacij z aktivno signalizacijo za izboljšanje prometne varnosti ter vsaj za pet sistemov izvesti aktivno komunikacijo.
 • Dosežen
 • Postavili smo 21 sistemov in za vsakega izvedli aktivno komunikacijo. Dodatno smo akcijo umirjanja hitrosti v naseljih izvedli v sedmih krajih.
 • Vsaj 3 odstotke zaposlenih vključiti v prostovoljstvo.
 • Dosežen
 • 3,5 % udeleženih zaposlenih.
 • Omogočiti ogled poletov v Planici vsaj 3000 otrokom, vsaj 100 otrokom s posebnimi potrebami. Spodbujati k odgovornosti do okolja.
 • Dosežen
 • Ogled poletov omogočili več kot 3000 otrokom, od tega vsaj 100 otrokom s posebnimi potrebami. 
 • Izvesti Triglav tek z več kot 1500 aktivnimi udeleženci, izpeljati vsaj en ukrep za zmanjšanje okoljskih vplivov dogodka.
 • Dosežen
 • Teka se je udeležilo 1700 tekačev, ki so uživali lokalno pridelano hrano.
 • Sodelovati pri prenovi ali postavitvi vsaj dveh otroških igrišč.
 • Dosežen
 • Sodelovali pri otroških igriščih v Prejnuti in Skopicah.
 • Pripraviti poglobljene preventivne vsebine na portalu Vse bo v redu o varnosti doma in na poti (požarna varnost doma, varnost v prometu – predvsem varnost mladih in starejših voznikov).
 • Dosežen
 • Z Gasilsko zvezo Slovenije razvita poglobljena ozaveščevalna zgodba o požarih v domačem okolju, v zgolj treh mesecih so bralci zgodbi namenili več kot 500 ur pozornosti. S preventivnimi spletnimi testi razvijali interakcijo z uporabniki (največkrat reševali spletne teste o varnosti v prometu).
 • Ozaveščati zaposlene za pravilno ločeno odlaganje in zmanjševanje količine odpadkov. 
 • Dosežen
 • S serijo internih vsebin ozaveščali zaposlene o smernicah ločenega odlaganja odpadkov.
 • Aktivno izobraževati, predvsem mlade družine, o pomenu varnosti in fizičnih priprav v gorah ter izvesti vsaj dva tovrstna dogodka.
 • Dosežen
 • (So)organizirali 5 dogodkov (sodelovanje z Gorsko reševalno zvezo Slovenije (GRZS)) ter pripravili video o varnosti v hribih.
 • Krepiti odnose z uporabniki družbenih omrežij.
 • Dosežen
 • Povečali smo tako število sledilcev kot doseg in vpletenost na vseh družbenih omrežjih. FB, Očistimo gore, ostaja največja planinska spletna skupnost v Sloveniji.
 • Krepiti sodelovanje s strokovnimi nevladnimi organizacijami pri varnosti v gorah – vsaj dva partnerja. 
 • Dosežen
 • Poleg Planinske zveze Slovenije in GRZS smo sodelovali tudi s številnimi planinskimi društvi, šolami.
 • Nadaljevati interno kampanjo za racionalno rabo naravnih virov z izpostavitvijo vsaj petih tem.
 • Dosežen
 • Aktivnosti izvedene.
 • Nabaviti računalnike z optimizirano energetsko porabo.
 • Dosežen
 • Vsi računalniki, ekrani in multifunkcijske naprave imajo Energy Star certifikat za energetsko učinkovitost.
 • Izračun ogljičnega odtisa na vsaj štirih sedežih odvisnih družb.
 • Dosežen
 • Izračun za matično in šest odvisnih družb. 
 • Nakupiti službena vozila z nizkimi izpusti CO2.
 • Dosežen
 • Polovica novih vozil (5) na pogonska goriva je z nižjimi izpusti.
 • Nakup novih službenih vozil na električni pogon.
 • Dosežen
 • Kupili smo 5 novih vozil na električni pogon. 

Ključne usmeritve družbeno odgovornega ravnanja in cilji za leto 2016

Usmeritev


Cilji 2016
Upravljanje organizacije
 • Bonitetna ocena poslovanja
 • Ohraniti visoko bonitetno oceno. 


 • Kredibilnost v odnosu do investitorjev, delničarjev in analitikov 


 • Dosledno izpolnjevati pravila obveščanja za člane Prve kotacije Ljubljanske borze.
 • Sodelovati na vsaj 6 investicijskih konferencah.
Praksa poštenega poslovanja
 • Deklaracija o poštenem poslovanju


 • Zadržati visok standard poštenega poslovanja, tudi s specializiranimi izobraževanji.


 • Rast stopnje raziskanosti sumov prevar, zaznanih s ključnimi kazalniki
 • Sprejeti natančnejša pravila za obvladovanje tveganj korupcije in notranjih prevar.


 • Povečati učinkovitost prepoznavanja prevar z lastno sistemsko  aplikacijo in povečati obseg zaključenih primerov za vsaj 10 odstotkov glede na leto 2015.
 • Nadaljevati aktivno sodelovanje v strokovnih in sektorskih združenjih ter organizacijah, ki spodbujajo etično in transparentno poslovanje.
Prakse zaposlovanja in dela
 • Preventivno delovanje za zdrave delovne razmere 
 • Nadaljevati izobraževanje in promocijo zdravja v okviru projekta Triglav.smo.


 • Izobraževanje zaposlenih
 • Dvigovati funkcionalno in digitalno pismenost zaposlenih. 
 • Izvesti nova spletna izobraževanja za večjo dostopnost znanja.


 • Psihosocialna podpora zaposlenim
 • Aktivno, predvsem preventivno, obvladovati psihosocialna tveganja med zaposlenimi.


 • Medgeneracijsko sodelovanje – sobivanje generacij
 • Izvesti raziskave o medgeneracijskem sodelovanju. Nadaljevati pogovore s starejšimi zaposlenimi in redno izobraževati o medgeneracijskem sodelovanju zaposlenih.
Človekove pravice
 • Ničelna stopnja tolerance do diskriminacije, nadlegovanja oziroma šikaniranja na delovnem mestu in varovanje dostojanstva zaposlenih s prepoznavanjem, preprečevanjem in odpravljanjem posledic nezaželenega ravnanja.
 • Nadaljevati ukrepe na podlagi Pravilnika o varovanju dostojanstva delavcev pri delu.


Odgovoren odnos do potrošnikov in dobaviteljev
 • Izobraževanje o zavarovalništvu
 • Nadaljevati z vključevanjem zavarovalniškega opismenjevanja v vsebine spletne svetovalnice Vse bo v redu. 


 • Dostopnost storitev za invalide


 • Uvesti vsaj en ukrep za lažjo dostopnost zavarovalniških storitev.
Vključevanje v skupnost in njen razvoj
 • Preventivni programi za varnost v prometu
 • Na območju vsake območne enote izvesti vsaj 3 preventivne akcije za najmlajše: Kuža Pazi v projektu Otroci Triglava – varni na cesti. • Opremiti vsaj 24 novih kritičnih lokacij z aktivno signalizacijo za izboljšanje varnosti v prometu.


 • Prostovoljstvo zaposlenih v lokalnih skupnostih
 • Vsaj 10 odstotkov zaposlenih vključiti v prostovoljno delo in aktivnosti.


 • Triglav generacije v Planici
 • Omogočiti ogled poletov v Planici vsaj 3.000 otrokom, od tega vsaj 100 otrokom s posebnimi potrebami. Spodbujati k odgovornosti do okolja.


 • Triglav tek
 • Izvesti Triglav tek z več kot 1.500 aktivnimi udeleženci, izpeljati vsaj en ukrep za zmanjšanje okoljskih vplivov dogodka.


 • Otroci Triglava
 • Sodelovati pri prenovi vsaj dveh otroških igrišč.


 • Preventivno ravnanje
 • Spodbujati preventivno ravnanje z vsebinami v spletni svetovalnici Vse bo v redu.
Zmanjševanje okoljskih vplivov
 • Ravnanje z odpadki


 • Ozaveščati zaposlene za pravilno ločeno odlaganje in zmanjševanje količine odpadkov.


 • Očistimo naše gore
 • Spodbujati aktivno preživljanje prostega časa v naravi z objavo vsaj 20 predlogov za družinske izlete v hribe.


 • Prenoviti ali postaviti vsaj eno otroško igrišče ob gorski koči.

 • Krepiti odnose z uporabniki družbenih omrežij.
 • Razviti brezplačno mobilno aplikacijo za načrtovanje planinskih izletov in varno hojo v hribe.


 • Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov
 • Ozaveščati zaposlene o racionalni rabi energije.
 • Vzpostaviti centralno tiskanje dokumentov v Zavarovalnici Triglav.
 • Izračunati ogljični odtis na vsaj štirih sedežih odvisnih družb. 
 • Nakup službenih vozil z nizkimi izpusti CO2.
 • Nakup vsaj enega službenega vozila na električni pogon.


Pretoči poglavje Trajnostni razvoj Skupine Triglav