Strategija in načrti Skupine Triglav

 • Skupino Triglav aktivno razvijamo v sodobno, inovativno in dinamično zavarovalno-finančno skupino, ki ostaja čvrsto na vodilnem mestu v Sloveniji in širše v regiji.
 • Presegli smo načrtovani poslovni izid za leto 2017.
 • Za leto 2018 načrtujemo poslovni izid Skupine Triglav pred obdavčitvijo v višini od 80 do 90 milijonov evrov in več kot 1 milijardo evrov obračunane kosmate zavarovalne premije. 

Strategija Skupine Triglav za obdobje 2017–2020 je bila sprejeta decembra 2016. Naravnali smo jo razvojno in glavni poudarek dali celovitosti naših odnosov s strankami. Ob tem ohranjamo dobičkonosnost in varnost našega poslovanja ter trajnostno in odgovorno naravnanost našega razvoja.  

Strateški cilji

Strateške cilje smo razvrstili v štiri uravnotežene ravni strategije:

Finančno poslovanje
Stranke
Procesi in organiziranost
Zaposleni, učenje in znanje
 • Donosnost poslovanja 
 • Rast obsega poslovanja (Skupina Triglav ostaja po obračunani premiji največja zavarovalnica v JVE) 
 • Ohranitev pridobljene bonitetne ocene v območju »A« 
 • Kapitalska ustreznost in optimalna alokacija kapitala po segmentih/družbah Skupine 
 • Celovito obvladovanje tveganj
 • Celovita in odgovorna obravnava strank in vsekanalna komunikacija z njimi 
 • Zadovoljne in lojalne stranke 
 • Rast števila aktivnih strank, njihovega razumevanja naših storitev in obsega zavarovanosti posamezne stranke
 • Zavarovalni produkti z visoko stopnjo povezanih storitev
 • Novi poslovni modeli
 • Visoka stopnja avtomatizacije, optimizacija in stroškovna učinkovitost poslovnih procesov 
 • Digitalen način poslovanja in novi poslovni procesi 
 • Razvita multimatrična organiziranost in rast produktivnosti poslovanja 
 • Učinkovita uporaba podatkov (notranjih in zunanjih) za sprejemanje pravih poslovnih odločitev 
 • Inovativnost 
 • Izkoriščenost sinergij v Skupini
 • Enostavnost poslovnih procesov in stroškovna učinkovitost
 • Prenovljena organizacijska kultura (odprtost, sprejemanje sprememb in spodbujanje raznolikosti, usmerjenost k zunanjim in notranjim strankam, zagotavljanje sodelovanja izven formalnih organizacijskih oblik, spoštovanje različnosti in dostojanstva ter prevzemanje odgovornosti) 
 • Primerno število, sestava in zavzetost zaposlenih za prenovljene in optimizirane procese 
 • Primerne kompetence in digitalna usposobljenost zaposlenih 
 • Stabilnost in primerna struktura ključnih in perspektivnih kadrov
 • Mobilnost zaposlenih


Izpolnjevanje strategije Skupine Triglav v letu 2017

Za uresničitev sprejetih strateških usmeritev smo nadaljevali delo preteklih let in začeli nove projekte. V prvem letu smo na nekaj področjih že dosegli vidne rezultate, pri obširnejših projektih pa smo postavili kakovostne temelje za nadaljnje delo.


 1. Donosnost poslovanja in povečevanje vrednosti Skupine
 • Dosežen dobiček pred obdavčitvijo Skupine Triglav za leto 2017 v višini 84,4 milijona evrov.
 • Povečan obseg poslovanja v vseh segmentih Skupine. 
 1. Učinkovito upravljanje premoženja 
 • Uvajanje novega informacijskega sistema za boljše upravljanje kapitala in bilance.
 • Nadaljevanje postopne centralizacije upravljanja premoženja na ravni Skupine. 
 • Vzpostavljanje regijske platforme za investiranje v alternativne naložbe (Trigal). 
 1. Celoviti odnosi s strankami
 • Prilagajanje upravljanja vseh segmentov obeh dejavnosti (premoženjska, življenjska, zdravstvena in pokojninska zavarovanja, pozavarovanje in upravljanje premoženja). 
 • Nadaljevanje razvoja spletne in mobilne prodaje ter drugih alternativnih prodajnih poti (prek bank, turističnih agencij in lizinških hiš)
 • Prenova merjenja zadovoljstva in lojalnosti strank ter uvedba poglobljenih analiz o strankah. 
 • Posodabljanje obstoječih in razvoj novih, strankam bolj prilagodljivih in razumljivih produktov.
 • Nadaljnje dopolnjevanje produktov z asistenčnimi storitvami. 
 • Uvajanje brezpapirnega, mobilnega in enostavnega poslovanja s strankami in partnerji ter digitalizacije poslovnih procesov.
 • Zagon interdisciplinarnih aktivnosti za doseganje sinergij na različnih področjih na ravni Skupine. 
 • Prenašanje poslovnih rešitev in praks v družbe Skupine, prilagojenih posebnostim vsakega trga. 
 • Razvoj poslovnega modela za digitalni vstop Skupine na izbrane trge zunaj regije. 
 1. Transformacija poslovanja 
 • Ustanovljena služba za poslovno inteligenco (BI), pristojna za podatkovno skladišče, poročevalski sistem ter analitično podporo poslovnim odločitvam. 
 • Zaključen večletni projekt izgradnje podatkovnega skladišča matične družbe in širitev na raven Skupine. 
 • Geografski informacijski sistem matične družbe nadgrajen in integriran v prevzem tveganj, pozavarovanje in reševanje škod. 
 • Postavljene projektne podlage za centralno upravljanje informacijskih tehnologij in infrastrukture v Skupini.
 1. Razvoj sodobne kulture in zavzetih kadrov
 • Opravljene analize in postavljeni temelji za projekt prenove organizacijske kulture v Skupini.


Načrti Skupine Triglav za leto 2018

Pomembnejši načrtovani podatki o poslovanju Skupine Triglav za leto 2018 (v milijonih evrov)

 

2015

2016

2017

Načrt 2018

Poslovni izid pred obdavčitvijo

102,5

95,1

84,4

80–90

Obračunana kosmata zavarovalna, sozavarovalna in pozavarovalna premija

919,1

936,0

999,9

več kot 1.000

Kombinirani količnik premoženjskih zavarovanj

92,8 %

92,9 %

93,9 %

okoli 95 %


Pretoči celotno poglavje Strategija in načrti Skupine Triglav