Vodenje in upravljanje

  • Vodenje in upravljanje Skupine Triglav usmerjajo skupne vrednote.
  • Uprava in Nadzorni svet sta oblikovala in sprejela Politiko raznolikosti ter jo uveljavila pri imenovanjih v oba organa. 
  • Mandat so nastopili novi člani Nadzornega sveta, predstavniki delničarjev, in nova članica Uprave. 
  • Posebna pozornost je bila namenjena krepitvi razvoja odvisnih družb na trgih zunaj Slovenije, slednji ostaja v ospredju tudi v prihodnje.

Organi upravljanja Zavarovalnice Triglav

Upravljanje zavarovalnice poteka po dvotirnem sistemu, njeni organi upravljanja pa so: skupščina družbe, Uprava in Nadzorni svet. Delujejo skladno z zakoni in drugimi predpisi, s Statutom ter svojimi poslovniki. Statut družbe je objavljen na spletnem mestu www.triglav.eu.

Dvotirno upravljanje Zavarovalnice Triglav

Dvotirno upravljanje Zavarovalnice Triglav


Predstavitev vodstva Zavarovalnice Triglav

Ob koncu leta 2017 so Upravo Zavarovalnice Triglav sestavljali:

  • Andrej Slapar, predsednik,
  • Uroš Ivanc, član,
  • Tadej Čoroli, član,
  • Barbara Smolnikar, članica,
  • Marica Makoter, članica in delavska direktorica.

Do 2. 11. 2017 je funkcijo člana Uprave opravljal Benjamin Jošar, ki mu je tedaj prenehal mandat. Barbara Smolnikar je funkcijo članice Uprave nastopila 17. 10. 2017.


Marica Makoter, Tadej Čoroli, Andrej Slapar, Uroš Ivanc, Barbara Smolnikar

Pretoči celotno poglavje Izjava o upravljanju