Izkaz vseobsegajočega donosa

 v EUR


Skupina Triglav

Zavarovalnica Triglav


2016

2015

2016

2015

Čisti dobiček obdobja po obdavčitvi

82.331.774

88.861.194

75.333.602

58.505.818

Drugi vseobsegajoči donos po obdavčitvi

10.590.011

-18.806.369

9.128.515

-17.495.126

Postavke, ki v kasnejših obdobjih ne bodo prerazvrščene v poslovni izid

-532.629

115.148

-492.789

214.905

Aktuarski čisti dobički/izgube v zvezi s pokojninskimi načrti z določenimi
zaslužki

-441.038

143.337

-401.198

239.577 

Davek od postavk, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid

-91.591

-28.189

-91.591

-24.672 

Postavke, ki bodo v kasnejših obdobjih lahko prerazvrščene v poslovni izid

11.122.640

-18.921.517

9.621.304

-17.710.031

Čisti dobički / izgube iz ponovne izmere finančnega sredstva,
razpoložljivega za prodajo

23.768.954

-43.465.908

22.189.955

           -42.441.799

– dobički / izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja

33.188.122

-11.439.191

28.580.317

-10.976.857 

– prenos dobičkov / izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid

-9.419.168

-32.026.717

-6.390.362

-31.464.942 

Čisti dobički / izgube v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi za prodajo

89

-381.226

0

Čisti dobički / izgube, pripoznani v PIP v zvezi z varovanjem denarnih
tokov

0

0

0

Pripadajoči čisti dobički / izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja
– kapitalska metoda

402.548

-312.985

0

Obveznosti iz zavarovalnih pogodb z diskrecijsko pravico

-6.554.570

17.740.272

-6.554.570

17.740.272 

Prevedbeni popravek kapitala

585.108

50.969

0

Davek od postavk, ki bodo v kasnejših obdobjih lahko prerazvrščene v
poslovni izid

-7.079.489

7.447.361

-6.014.081

6.991.496 

VSEOBSEGAJOČI DONOS OBDOBJA PO OBDAVČITVI

92.921.785

70.054.825

84.462.117

41.010.692

Delež obvladujočih lastnikov

92.689.187

70.221.035

 

 

Neobvladujoči delež

232.598

-166.210

 

 

  Pretoči celotno Računovodsko poročilo