Izkaz denarnih tokov


v EURSkupina Triglav

Zavarovalnica Triglav2016

2015

2016

2015

A.DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

 


 


Postavke izkaza poslovnega izida

35.691.434

42.999.877

12.967.999

16.107.815


Obračunane čiste zavarovalne premije v obdobju

882.520.102

864.087.543

514.620.613

513.800.327


Prihodki naložb (razen finančnih prihodkov), financirani iz:

20.342.436

23.128.875

11.735.662

10.324.541


– zavarovalno-tehničnih rezervacij

17.982.634

18.790.181

10.954.540

9.049.652


– drugih virov

2.359.802

4.338.694

781.122

1.274.889


Drugi poslovni prihodki (razen za prevrednotenje in brez zmanjšanja rezervacij) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev

46.483.550

87.244.476

11.428.031

10.821.508


Obračunani čisti zneski škod v obdobju

-592.586.186

-579.929.702

-370.556.953

-365.648.601


Obračunani stroški bonusov in popustov

-9.655.595

-8.755.172

-7.430.852

-6.827.769


Čisti obratovalni stroški brez stroškov amortizacije in brez spremembe v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj

-212.539.933

-206.757.504

-117.604.669

-117.067.400


Odhodki naložb (brez amortizacije in finančnih odhodkov), financirani iz:

-8.550.474

-11.315.678

-5.246.499

-5.105.506


– zavarovalno-tehničnih rezervacij

-6.770.985

-9.686.605

-3.532.493

-3.771.413


– drugih virov

-1.779.489

-1.629.073

-1.714.006

-1.334.094


Drugi poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotovanje in brez povečanja rezervacij)

-76.933.187

-111.551.659

-14.894.803

-14.998.771


Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih

-13.389.279

-13.151.302

-9.082.531

-9.190.515
Spremembe čistih obratnih sredstev poslovnih postavk BS

6.094.910

803.846

4.049.554

-363.333


Začetne manj končne terjatve iz zavarovalnih poslov

-1.284.824

3.541.796

-821.906

2.939.770


Začetne manj končne terjatve iz pozavarovanj

14.254.438

-7.536.232

4.681.101

-5.529.573


Začetne manj končne druge terjatve iz (po)zavarovalnih poslov

-228.375

1.565.734

-308.923

1.027.606


Začetne manj končne druge terjatve in sredstva

3.970.832

-224.162

2.473.307

4.069.321


Začetne manj končne odložene terjatve za davek

-206.566

-804.674

0

0


Začetne manj končne zaloge

54.976

84.183

22.093

-12.408


Končni manj začetni dolgovi iz neposrednih zavarovanj

-1.039.716

625.323

216.761

353.782


Končni manj začetni dolgovi iz pozavarovanj

-10.862.237

-1.376.254

1.242.990

-141.916


Končni manj začetni drugi poslovni dolgovi

2.240.426

1.885.269

-42.549

-5.534


Končne manj začetne ostale obveznosti (razen prenosnih premij)

-901.051

2.741.879

-3.413.320

-3.064.382


Končne manj začetne odložene obveznosti za davek

97.007

300.984

0

0
Izid denarnih tokov pri poslovanju

41.786.344

43.803.723

17.017.553

15.744.482B.DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU
Prejemki pri naložbenju

1.363.785.772

2.302.278.368

1.065.220.751

1.805.247.899


Prejemki od obresti, ki se nanašajo na naložbenje in na:

58.759.633

67.151.983

41.148.157

50.165.758


– naložbe, financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij

55.236.944

61.537.414

38.966.380

45.768.746


– druge naložbe

3.522.689

5.614.569

2.181.777

4.397.012


Prejemki od dividend in deležev iz dobička v drugih, ki se nanašajo na:

4.848.278

3.135.771

12.410.440

21.602.500


– naložbe, financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij

2.295.868

2.408.062

2.119.518

2.259.877


– druge naložbe

2.552.410

727.709

10.290.922

19.342.622


Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev, financiranih iz:

100.000

10.359

0

79


– zavarovalno-tehničnih rezervacij

100.000

12

0

0


– drugih virov

0

10.347

0

79


Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev, financiranih iz:

20.761.444

1.803.944

3.100.205

669.421


– zavarovalno-tehničnih rezervacij

3.037.322

219.801

2.995.244

0


– drugih virov

17.724.122

1.584.143

104.961

669.421


Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb, financiranih iz:

713.288.655

1.152.378.631

618.052.575

1.018.084.174


– zavarovalno-tehničnih rezervacij

662.736.984

1.038.404.051

576.489.033

930.141.531


– drugih virov

50.551.671

113.974.580

41.563.542

87.942.642


Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb, financiranih iz:

550.546.686

1.071.335.380

376.319.659

711.419.432


– zavarovalno-tehničnih rezervacij

476.832.796

930.195.544

351.015.928

657.111.528


– drugih virov

73.713.890

141.139.836

25.303.731

54.307.904


Prejemki od odtujitve naložb v odvisne in pridružene družbe, financiranih iz:

15.481.076

6.462.300

14.189.715

3.306.536


– zavarovalno-tehničnih rezervacij

0

0

0

0


– drugih virov

15.481.076

6.462.300

14.189.715

3.306.536
Izdatki pri naložbenju

-1.329.853.353

-2.267.948.841

-1.004.173.370

-1.751.691.675


Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev

-6.990.545

-6.042.661

-5.968.630

-4.806.757


Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev, financiranih iz:

-6.137.586

-11.541.075

-3.407.363

-23.055.493


– zavarovalno-tehničnih rezervacij

-393.401

-1.281.534

-269.987

-18.512.765


– drugih virov

-5.744.185

-10.259.541

-3.137.376

-4.542.728


Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb, financiranih iz:

-795.967.056

-1.125.556.743

-647.718.808

-935.430.625


– zavarovalno-tehničnih rezervacij

-733.030.004

-990.071.559

-608.173.574

-842.029.501


– drugih virov

-62.937.052

-135.485.184

-39.545.234

-93.401.124


Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb, financiranih iz:

-519.870.559

-1.116.339.376

-345.313.637

-726.413.425


– zavarovalno-tehničnih rezervacij

-436.792.496

-978.941.458

-312.013.637

-681.413.195


– drugih virov

-83.078.063

-137.397.918

-33.300.000

-45.000.230


Izdatki za pridobitev naložb v odvisne in pridružene družbe, financiranih iz:

-887.607

-8.468.986

-1.764.932

-61.985.375


– zavarovalno-tehničnih rezervacij

0

0

0

-2.410.514


– drugih virov

-887.607

-8.468.986

-1.764.932

-59.574.861


Izid denarnih tokov pri naložbenju

33.932.419

34.329.527

61.047.381

53.556.224


 C.DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
Prejemki pri financiranju

0

1.736.108

0

0


Prejemki od vplačanega kapitala

0

0

0

0


Prejemki od dobljenih dolgoročnih posojil in izdaje obveznic

0

1.347.445

0

0


Prejemki od dobljenih kratkoročnih posojil

0

388.663

0

0
Izdatki pri financiranju

-57.900.352

-68.356.145

-57.961.246

-67.401.961


Izdatki za dane obresti

-1.257.116

-2.020.351

-1.257.116

-1.785.000


Izdatki za vračila kapitala

0

0

0

0


Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti

0

-9.658.925

0

-8.857.262


Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti

0

0

0

0


Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku

-56.643.236

-56.676.869

-56.704.130

-56.759.699
Izid denarnih tokov pri financiranju

-57.900.352

-66.620.037

-57.961.246

-67.401.961Č.Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

47.928.768

22.858.388

7.549.958

5.650.669

D.Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov (pripojitev Triglav Nepremičnin)

0

0

0

544

E1.Denarni izid v obdobju

17.818.411

11.513.213

20.103.688

1.898.745

E2.Tečajne razlike

-32.705

-5.421

0

0

E3.Denarna sredstva, prenesena na nekratkoročna sredstva, namenjena za prodajo

0

-1.893.950

0

0

E4.Zunanji prevzem

0

15.456.538

0

0

F.Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

65.714.474

47.928.768

27.653.646

7.549.958

  Pretoči celotno Računovodsko poročilo