Izkaz poslovnega izida

v EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

Skupina Triglav

Zavarovalnica Triglav

2016

2015

2016

2015

Čisti prihodki od zavarovalnih premij

849.594.001

839.167.224

509.765.204

517.040.236

– obračunane kosmate zavarovalne premije

936.003.815

919.116.265

593.129.011

586.260.945

– obračunana premija oddana v pozavarovanje in sozavarovanje

-79.080.949

-77.045.634

-78.508.398

-72.460.618

– sprememba prenosnih premij

-7.328.865

-2.903.407

-4.855.409

3.239.909

Skupaj prihodki od finančnih sredstev

146.017.485

300.908.574

115.997.114

274.883.169

Prihodki od finančnih sredstev v povezanih družbah

3.116.574

5.454.600

9.836.781

31.688.139

– dobiček iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb,
  obračunan z uporabo kapitalske metode

188.105

1.024.797

0

0

– obresti

0

0

857.579

1.985.141

– dividende

0

0

62.153

29.318.186

– spremembe poštene vrednosti

0

0

0

0

– dobički od prodaje

2.928.469

4.429.803

8.911.599

376.413

– drugi finančni prihodki

0

0

5.450

8.399

Prihodki od ostalih finančnih sredstev

119.446.634

202.577.180

83.084.119

151.322.413

– obresti

68.835.574

71.242.548

48.356.136

48.917.584

– dividende

3.356.769

3.218.520

2.367.645

2.484.054

– spremembe poštene vrednosti

7.813.764

39.290.809

1.708.114

26.253.436

– dobički od prodaje

33.979.089

77.477.505

29.252.705

68.541.989

– drugi finančni prihodki

5.461.438

11.347.798

1.399.519

5.125.350

Čisti neiztrženi dobički življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

23.454.277

92.876.794

23.076.214

91.872.617

Drugi zavarovalni prihodki

5.392.172

7.430.958

19.160.149

17.683.831

– prihodki od provizij

252.793

2.494.636

15.201.866

12.996.626

– drugi prihodki od zavarovalnih poslov

5.139.379

4.936.322

3.958.283

4.687.205

Drugi prihodki

53.537.175

77.260.256

12.645.615

9.258.952

 


 

Čisti odhodki za škode

577.102.418

570.343.294

350.739.765

349.598.310

– obračunani kosmati zneski škod

606.019.569

594.840.516

391.236.320

390.567.557

– obračunani deleži pozavarovateljev in sozavarovateljev

-21.692.020

-23.535.397

-20.679.367

-24.918.956

– sprememba škodnih rezervacij

-14.175.200

-8.430.995

-19.817.188

-16.050.291

– odhodki iz izravnalne sheme dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj

6.950.069

7.469.170

0

0

Sprememba drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij 

47.211.325

60.340.392

28.758.525

39.257.225

Sprememba zavarovalno-tehničnih rezervacij zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

776.648

-1.882.145

-7.469.473

-4.032.292

Odhodki za bonuse in popuste

11.331.630

10.202.959

9.108.703

8.265.040

Sprememba obveznosti iz finančnih pogodb

0

0

0

0

Obratovalni stroški

208.675.708

201.796.133

142.229.598

137.861.969

– stroški pridobivanja zavarovanj

141.003.013

136.158.419

102.587.533

99.608.988

– drugi obratovalni stroški

67.672.695

65.637.714

39.642.065

38.252.981

Odhodki od finančnih sredstev in obveznosti   

42.533.879

180.367.256

30.163.394

200.067.115

Odhodki od finančnih sredstev in obveznosti v povezanih družbah

3.174.191

1.160.415

551.754

47.292.586

– izguba iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunana z uporabo kapitalske metode

247.812

295.258

0

0

– obresti

0

0

0

0

– sprememba poštene vrednosti

0

0

0

0

– izgube pri prodaji finančnih sredstev

2.926.379

865.153

544.414

882.000

– trajne oslabitve

0

4

0

46.351.490

– drugi finančni odhodki

0

0

7.340

59.096

Odhodki od ostalih finančnih sredstev in obveznosti

37.853.884

95.773.879

28.252.856

69.341.567

– obresti

1.314.505

2.177.446

1.383.064

1.900.242

– sprememba poštene vrednosti

6.888.471

49.537.301

1.885.016

34.068.361

– izgube pri prodaji finančnih sredstev

19.451.022

21.803.897

18.158.535

20.502.755

– trajne oslabitve

3.197.025

3.827.445

3.097.058

231.310

– drugi finančni odhodki

7.002.861

18.427.790

3.729.183

12.638.899

Čiste neiztržene izgube življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

1.505.804

83.432.962

1.358.784

83.432.962

Drugi zavarovalni odhodki

17.038.345

18.212.146

8.476.079

7.835.999

Drugi odhodki

54.732.790

82.909.300

12.143.689

11.579.325

 


 

Poslovni izid pred obdavčitvijo

95.138.090

102.477.677

83.417.802

68.433.497

Odhodek za davek

12.806.316

13.616.483

8.084.200

9.927.679

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

82.331.774

88.861.194

75.333.602

58.505.818

Dobiček na delnico (čisti in popravljeni)

3,62

3,91

-

-

Čisti poslovni izid lastnikov obvladujoče družbe

81.935.753

88.825.435

-

-

Čisti poslovni izid neobvladujočih deležev

396.021

35.759

-

-

  Pretoči celotno Računovodsko poročilo