Izkaz sprememb lastniškega kapitala
v EUR
Rezerve iz dobička

Skupina Triglav

Osnovni kapital

Kapitalske rezerve

Varnostna rezerva

Zakonske in statutarne rezerve

Rezerve za lastne delnice

Lastne delnice

Rezerve za kreditna tveganja

Druge rezerve iz dobička

Presežek iz prevrednotenja

Rezerve iz nekratkoročnih sredstev namenjenih za prodajo

Zadržani čisti poslovni izid

Čisti poslovni izid

Prevedbene razlike kapitala

SKUPAJ KAPITAL LASTNIKOV OBVLADUJOČE DRUŽBE

Kapital neobvladujočih deležev

SKUPAJ

Stanje na 1. 1. 2015

73.701.392

56.908.216

584.478

20.014.860

452.880

-452.880

32.431.700

246.700.000

94.940.028

1.214.258

96.705.983

62.769.801

-4.558.557

681.412.162

6.728.610

688.140.772

Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi

0

0

0

0

0

0

0

0

-17.412.876

-1.214.258

-25.340

88.825.435

48.074

70.221.035

-166.211

70.054.825

Prenos na preneseni čisti poslovni izid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64.840.213

-64.840.213

0

0

0

0

Izplačilo (obračun) dividend

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-56.755.040

0

0

-56.755.040

0

-56.755.040

Oblikovanje in poraba rezerv za kreditna tveganja ter katastrofalne škode

0

0

0

0

0

0

849.711

0

0

0

0

-849.711

0

0

0

0

Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička

0

0

7.791

356.923

0

0

0

0

0

0

-261.942

-102.761

0

11

-11

0

Sprememba konsolidiranja

0

-2.166.719

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2.166.719

326.640

-1.840.076

Sprememba Skupine

0

214.415

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

214.415

-50.403

164.012

Drugo

0

0

0

0

0

0

0

0

40.167

-40.167

0

0

0

0

0

0

Zunanji prevzem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.280.009

4.280.009

Stanje na 31. 12. 2015

73.701.392

54.955.912

592.269

20.371.784

452.880

-452.880

33.281.412

246.700.000

77.567.319

-40.167

104.503.874

85.802.552

-4.510.483

692.925.865

11.118.634

704.044.499

Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi

0

0

0

0

0

0

0

0

10.167.809

0

-10.359

81.935.753

595.984

92.689.187

232.598

92.921.785

Vpis novega kapitala

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.403

5.403

Prenos na preneseni čisti poslovni izid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85.802.552

-85.802.552

0

0

0

0

Izplačilo (obračun) dividend

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-56.776.976

0

0

-56.776.976

0

-56.776.976

Razgradnja rezervacij za kreditna tveganja

0

0

0

0

0

0

-33.280.648

0

0

0

33.280.648

0

0

0

0

0

Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička

0

0

0

270.638

0

0

0

37.600.000

0

0

-151.362

-37.719.276

0

0

0

0

Poravnava izgube prejšnjih let

0

-1.339.895

0

0

0

0

0

0

0

0

1.339.895

0

0

0

0

0

Sprememba Skupine

0

-127.327

0

0

-88.200

88.200

0

0

0

0

0

0

0

-127.327

-959.404

-1.086.731

Drugo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40.167

5.204.598

0

0

5.244.765

-2.998

5.241.767

Stanje na 31. 12. 2016

73.701.392

53.488.690

592.269

20.642.424

364.680

-364.680

764

284.300.000

87.735.128

0

173.192.869

44.216.477

-3.914.499

733.955.514

10.394.233

744.349.747

v EUR
Rezerve iz dobička

Zavarovalnica Triglav

Osnovni kapital

Kapitalske rezerve

Zakonske in statutarne rezerve

Rezerve za kreditna tveganja

Druge rezerve iz dobička

Presežek iz prevrednotenja

Zadržani čisti poslovni izid

Čisti poslovni izid

SKUPAJ

Stanje na 1. 1. 2015

73.701.392

53.412.884

4.662.643

30.615.282

246.700.000

73.221.229

38.565.461

23.121.576

544.000.467

Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi

0

0

0

0

0

-17.469.786

-25.340

58.505.818

41.010.692

Izplačilo (obračun) dividend

0

0

0

0

0

0

-56.837.870

0

-56.837.870

Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Razporeditev čistega poslovnega izida

0

0

0

0

0

0

23.121.576

-23.121.576

0

Oblikovanje in poraba rezerv za kreditna tveganja ter za katastrofalne škode

0

0

0

688.356

0

0

0

-688.356

0

Drugo

0

0

0

0

0

0

2.386.983

0

2.386.983

Stanje na 31. 12. 2015

73.701.392

53.412.884

4.662.643

31.303.638

246.700.000

55.751.443

7.210.810

57.817.462

530.560.272

Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi

0

0

0

0

0

9.138.875

-10.360

75.333.602

84.462.117

Izplačilo (obračun) dividend

0

0

0

0

0

0

-56.837.870

0

-56.837.870

Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička

0

0

0

0

37.600.000

0

0

-37.600.000

0

Razporeditev čistega poslovnega izida

0

0

0

0

0

0

57.817.462

-57.817.462

0

Razgradnja rezervacij za kreditna tveganja

0

0

0

-31.303.638

0

0

31.303.638

0

0

Drugo

0

0

0

0

0

0

5.204.598

0

5.204.598

Stanje na 31. 12. 2016

73.701.392

53.412.884

4.662.643

0

284.300.000

64.890.318

44.688.278

37.733.602

563.389.117