Vodenje in upravljanje

  • V Skupini Triglav smo dokončali modela vodenja in upravljanja odvisnih družb.
  • Spremenila se je sestava Nadzornega sveta in njegovih komisij.
  • Članici Uprave, delavski direktorici, Marici Makoter je začel teči novi petletni mandat.
  • S 1. 1. 2016 je stopila v veljavo Politika o ocenjevanju usposobljenosti in primernosti članov Uprave in Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d.

Organi upravljanja Zavarovalnice Triglav

Upravljanje zavarovalnice poteka po dvotirnem sistemu, njeni organi upravljanja pa so: skupščina družbe, Uprava in Nadzorni svet. Delujejo skladno z zakoni in drugimi predpisi, s Statutom ter svojimi poslovniki. Statut družbe je objavljen na spletnem mestu www.triglav.eu.


Dvotirni sistem upravljanja

Dvotirno upravljanje Zavarovalnice Triglav

Pretoči celotno poglavje Izjava o upravljanju