Nagovor predsednika Uprave

Andrej Slapar

Andrej Slapar, predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav, ocenjuje poslovne rezultate leta 2016 in v pogovoru izpostavlja osrednje poudarke v novi strategiji Skupine Triglav za obdobje 2017–2020.

Leto 2016 je zaokrožilo štiriletno strateško obdobje, v katerem so bili v ospredju poslovanja Skupine Triglav dobičkonosnost, varnost in ohranjanje finančne stabilnosti. Kako ga ocenjujete?

Vsekakor je bilo naše poslovanje skladno z zastavljenimi strateškimi usmeritvami. Zadovoljni smo z doseženo dobičkonosnostjo. Ustvarili smo 95 milijonov evrov dobička pred obdavčitvijo, medtem ko naj bi se po načrtih gibal med 80 in 90 milijoni. Bonitetne ocene so potrdile našo finančno čvrstost in kapitalsko ustreznost. Obe bonitetni agenciji sta jih izboljšali na stopnjo »A« in jim dodelili stabilno srednjeročno napoved. 

Dobri rezultati Skupine Triglav so predvsem posledica uspešnega poslovanja v zavarovalni dejavnosti, za katero je bila značilna relativno visoka rast premije. Pomembno in skladno s strategijo rasti in razvoja Skupine Triglav je, da smo okrepili tržni delež na naših največjih trgih in povišali delež zavarovalne premije na trgih zunaj Slovenije. 

Na naložbeni strani se nismo mogli izogniti vplivom neugodnih razmer na finančnih trgih na naše poslovanje. Te so se nadaljevale in povzročile padec donosov finančnih naložb. Dejansko zmanjšanje donosov je bilo manjše od pričakovanega. Našim delničarjem smo na podlagi vsega doseženega lahko omogočili visoko izplačilo dividend za predhodno poslovno leto, kar nam je v zadovoljstvo. 

Kako ste poslovali v zavarovalni dejavnosti? 

V zavarovalnem delu našega poslovanja smo bili uspešni. Obračunali smo 936 milijonov evrov konsolidirane kosmate zavarovalne in sozavarovalne premije, po načrtih naj bi dosegla okoli 900 milijonov evrov. Premijsko rast dosegamo že drugo leto zapored. Znašala je 2 odstotka oziroma 3, če pri primerjavi upoštevamo prodajo češke zavarovalnice v letu 2015. 

Največji segment naše premije, premija premoženjskih zavarovanj, se je v letu 2016 povečal za 2 oziroma za 4 odstotke, v kolikor upoštevamo prodajo češke zavarovalnice. Rast smo dosegli tudi pri premiji zdravstvenih zavarovanj, in sicer 5-odstotno. Kljub vplivu visokih doživetij z naslova zavarovalnih polic je premija življenjskih zavarovanj ostala na ravni leta 2015.

V škodnem delu zavarovalniške dejavnosti Skupine Triglav je ostal obseg večjih posamičnih škodnih dogodkov na ravni večletnega povprečja in ne na ravni leta 2015, ki je bilo v tem pogledu izjemno ugodno. Skupna vrednost množičnih škodnih dogodkov je znašala 19 milijonov evrov. Največji med njimi so bili poletna neurja s točo, aprilska pozeba in lokalne poplave v Sloveniji. Obračunane kosmate škode Skupine so bile za 2 odstotka višje kot leto prej. Za enako stopnjo so se povišali tudi kosmati obratovalni stroški, na kar so najbolj vplivali višji stroški pridobivanja zavarovanj. 

Dobro poslovanje v osnovni dejavnosti premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj odraža kombinirani količnik Skupine Triglav v višini 92,9 odstotka, ki je prav tako boljši od načrtovane vrednosti, ki znaša okoli 95 odstotkov. 

Kakšna so bila premijska gibanja na zavarovalnih trgih, predvsem zunaj Slovenije?

Na vseh trgih je Skupina Triglav dosegla premijsko rast. Na največjem, slovenskem trgu, je bilo povišanje premije 2-odstotno in je prehitelo rast slovenskega zavarovalnega trga, ki je bila 1,5-odstotna. Premijsko rast so dosegle vse tri zavarovalnice, matična družba, Triglav, Zdravstvena zavarovalnica in Skupna pokojninska družba. Uspešni smo bili tudi na vseh trgih zunaj Slovenije. Tam smo v povprečju dosegli 2-odstotno rast oziroma 9-odstotno, če pri primerjavi s prejšnjim letom upoštevamo prodajo češke zavarovalnice. 

Opažamo, da se makroekonomske razmere v regiji postopno izboljšujejo. Na zavarovalnih trgih se bodo ta gibanja izraziteje odrazila šele v prihodnjih letih, vendar že čutimo njihove prve pozitivne učinke. Trenutne tržne razmere ocenjujemo kot še naprej visoko konkurenčne in zahtevne. Obravnavamo jih ločeno, na vsakem trgu posebej, in svoje dejavnosti prilagajamo stopnji razvoja in potrebam posameznega trga. Rezultati, ki smo jih dosegli v regiji, kažejo, da smo svoje korake pravilno začrtali. 

Družbene spremembe oblikujejo razvoj zavarovalniške ponudbe. Kakšni so bili razvojni poudarki v letu 2016?

Strankam se prilagajamo z dinamičnim razvojem produktov ter z novimi in številnimi možnostmi, prek katerih lahko dostopajo do naši storitev. Želimo, da nas dosežejo na čim bolj preprost način, zato dopolnjujemo naše prodajne poti z uporabnimi mobilnimi aplikacijami in neposrednim dostopom do naših storitev preko spleta. Širjenje sodobnih prodajnih poti in naše odprtosti za stranke bomo nadaljevali na vseh trgih.

V Sloveniji smo posebno pozornost namenili trgu prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Predvsem mlajšo generacijo smo ozaveščali o pomenu zavarovalne in finančne zaščite ter povečali število naših novih strank. Na področju življenjskih zavarovanj smo konsolidirali ponudbo ter poenostavili proces sklenitve in obnove. 

Večji poudarek smo namenili zdravstvenim zavarovanjem. V Sloveniji smo razvili zavarovanje doplačil zobozdravstvenih storitev in materialov ter nadaljevali razvoj dodatnih zdravstvenih zavarovanj. 

Na trgih izven Slovenije smo razširili ponudbo produktov. Na nekaterih smo začeli tržiti dopolnilna zdravstvena zavarovanja. Mobilno aplikacijo, ki spodbuja varnejšo vožnjo ter povezuje premijsko politiko in tveganost vožnje voznika, smo po doseženem uspehu med slovenskimi vozniki ponudili tudi hrvaškemu trgu. Zavarovalno ponudbo smo razširili z novimi avtomobilskimi in hišnimi asistenčnimi storitvami. 

Kot sem že izpostavil, na vseh trgih ob tem sistematično razvijamo prodajne kanale. Krepimo našo lastno prodajno mrežo in jo dopolnjujemo z alternativnimi oblikami prodaje, med katerimi je tudi bančno zavarovalništvo. 

Kakšni so vaši načrti glede poslovanja in položaja na trgih zunaj Slovenije? 

Strateško gledano je naš interes na teh trgih dolgoročen, ocenjujemo jih kot perspektivne. V regiji želimo rasti organsko, v primeru ustreznih priložnosti pa ne izključujemo morebitnih prevzemov. Ocenjujemo, da bodo naši trgi izven Slovenije dolgoročno rasli, zato pričakujemo, da bo Skupina povišala delež skupne premije, ki ga ustvari na njih in se je v letu 2016 povišal na 17,3 odstotka.

Zavarovalniške trge v regiji bomo še naprej dejavno razvijali. Intenzivneje nameravamo vlagati zlasti v življenjska, zdravstvena in pokojninska zavarovanja, kjer pričakujemo najvišje stopnje rasti. Vse naše aktivnosti bodo še naprej dosledno usmerjene k potrebam strank. Zanje prilagajamo in razvijamo nove produkte, jim dodajamo ustrezne asistenčne storitve in razvijamo prodajne poti. 

Andrej Slapar

Sprejeta je nova strategija do leta 2020. Kakšni so njeni bistveni elementi?

V Skupini Triglav ustvarjamo varnejšo prihodnost za vse naše deležnike, kar ostaja naše poslanstvo. Stalnice našega delovanja zato ostajajo finančna stabilnost, donosnost poslovanja, povečevanje vrednosti Skupine, učinkovito upravljanje premoženja zavarovancev in premoženja zavarovalnice. V novem strateškem obdobju namenjamo poudarek predvsem razvoju. Še intenzivneje se bomo razvijali v smeri sodobne, inovativne in dinamične zavarovalno-finančne skupine. Preobrazili se bomo v skupino, ki razvija nove načine poslovanja, kar je temelj našega odgovornega dolgoročnega razvoja, ter hkrati ohranili dobičkonosno in varno poslovanje. 

Z novo strategijo smo še izraziteje postavili stranke v središče vseh naših dejavnosti. Naše poslovanje je prilagojeno njihovim nakupnim navadam in hkrati tehnološkemu razvoju. Klasično poslovanje zato povezujemo s tehnološkimi rešitvami. Svojo obstoječo in bodočo uspešnost vidimo v našem stalnem preoblikovanju v smeri sodobnosti in inovativnosti. 

V novem strateškem obdobju ohranja Skupina Triglav v ospredju uspešno in donosno poslovanje. Kakšni so njeni konkretni strateški cilji?

Povečevanje vrednosti Skupine in donosnost njenega poslovanja bosta kot do sedaj temeljila na naših izrazitih konkurenčnih prednostih. Triglav ima močno, zaupanja vredno blagovno znamko, velikost in kapitalsko moč, obsežen portfelj strank, razvejane in razvite prodajne poti. Slovimo po kakovostni paleti produktov in storitev ter hitrem reševanju škod. Od naših regijskih tekmecev nas pomembno ločuje tudi odnos do trga. Naša usmerjenost je dolgoročna, zato dejavno in odgovorno vlagamo v trge in v odnose z deležniki v regiji.

Konkretno gledano, v letu 2020 bo povprečni ciljni kombinirani količnik premoženjskih zavarovanj znašal okoli 95 odstotkov. Dobičkonosnost kapitala, kazalnik ROE Skupine Triglav, bo presegal 10 odstotkov. Učinkovito bomo obvladovali tveganja in poslovali stroškovno učinkovito. Ohranili bomo pridobljene bonitetne ocene v območju A. Kriterije naše dividendne politike in smernice na področju upravljanja kapitala Skupine Triglav, določene v letu 2016, ohranjamo nespremenjene. 

Poudarek bo torej na razvojni usmerjenosti, novih rešitvah. Kaj konkretno načrtujete?

Zavarovalništvo pooseblja stabilnost, obenem pa delujemo v sodobnem okolju, ki zahteva prilagoditve in spremembe. Naše stranke pričakujejo celovito obravnavo ter odločanje in podajanje informacij v dejanskem času. Nove potrebe terjajo nove produkte oziroma zavarovanja, ki jih želimo dopolnjevati z asistenčnimi storitvami in jih ponujamo skupaj s partnerji iz drugih panog. Strankam želimo ponujati čim lažji dostop do naših storitev, zato postopno vzpostavljamo vsekanalni pristop, ki ustrezno vključuje vse prodajne poti, tako klasične kot digitalne. 

Naše stranke ne ločujejo svojih potreb po področjih našega dela in nas ocenjujejo kot celoto. Pomembno je, da jim ponudimo enostavne, povezane storitve in jih aktivno spremljamo vse življenje. Zato bomo preko digitalno povezanih kanalov celoviteje obravnavali vse produktne skupine; premoženjska, življenjska, zdravstvena in pokojninska zavarovanja ter upravljanje premoženja. 

Tudi naše poslovanje prilagajamo spremembam, ki jih prinaša tehnološki razvoj. Prodor digitalnih rešitev, povezovanje z drugimi panogami in odgovorna uporaba raznovrstnih podatkov nam odpirajo nove možnosti še bolj učinkovitega poslovanja. 

Skupina Triglav ohranja dva stebra svojega poslovanja, pri čemer v novem strateškem obdobju poudarjate razvoj drugega stebra vašega poslovanja, upravljanje premoženja. 

Temeljni dejavnosti Skupine ostajata zavarovalništvo in upravljanje premoženja in slednjemu dajemo dodaten poudarek. Želimo postati eden vodilnih igralcev v upravljanju premoženja v regiji Adria. Izkoristili bomo sinergije v Skupini in možnosti povezovanja s partnerji iz drugih poslovnih ekosistemov, z namenom povečanja obsega sredstev v upravljanju Skupine oziroma deleža v upravljanju premoženja posamezne stranke. 

V novem obdobju spreminjate tudi organizacijsko sestavo Skupine in organizacijsko kulturo. V katero smer?

Skupina Triglav se ponaša z dolgo tradicijo, imamo znanje in izkušnje, ki nam omogočajo, da smo vodilna zavarovalno-finančna skupina v Sloveniji in regiji. Kot rečeno, razvoj prinaša nove načine delovanja in nujno je, da jim prilagodimo tudi ustroj Skupine. Zato uveljavljamo vse bolj gibko organizacijsko sestavo ter vzpostavljamo ravnotežje med stabilnostjo in dinamičnostjo. Naša uspešnost temelji na skupinskih dosežkih, zato bomo namenili še večji poudarek razvoju visoko usposobljenih in kompetentnih kadrov. 

Vodijo in povezujejo nas skupne vrednote, ki so del naše korporacijske kulture in s tem pomemben del naše razlikovalnosti. Z novo strategijo smo štirim obstoječim vrednotam, varnosti, odgovornosti, strokovnosti in enostavnosti, dodali novo, sodobnost. To potrjuje, da smo odprti za ideje, da razumemo različnost in presegamo poslovne izzive sodobnega časa s sodelovanjem ter posluhom za potrebe vseh generacij.